Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công

Thứ sáu, 22-09-2017 | 09:25:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Ảnh minh họa
Bộ Tài chính cho biết mục tiêu xây dựng Nghị định là quy định dịch vụ sự nghiệp công thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công khác; cơ quan theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả; đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của Nhà nước. 

Nguồn kinh phí thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công gồm: Nguồn kinh phí chi thường xuyên, bao gồm chi thường xuyên trong các lĩnh vực sự nghiệp và kinh phí chi thường xuyên các hoạt động kinh tế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn phí được để lại chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo pháp luật về phí và lệ phí; nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá.

 Danh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công, gồm: (i) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN; (ii) Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.

 Về thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công, dự thảo Nghị định quy định: Các Bộ, cơ quan Trung ương hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công cho đơn vị SNCL trực thuộc; đặt hàng đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác, nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định bố trí từ dự toán chi của ngân sách Trung ương.

 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công cho đơn vị SNCL trực thuộc; đặt hàng đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác, nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc đấu thầu theo quy định bố trí từ dự toán chi của ngân sách địa phương.

 Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây

Theo Lan Phương(Báo chính phủ)

Ý kiến bạn đọc (0)