Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Bộ Công Thương làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông báo khuyến mại.

Thứ sáu, 08-06-2017 | 15:41:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông báo khuyến mại.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Shopee Vietnam

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Thủ tục hành chính về thông báo hoạt động khuyến mại theo NĐ 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 được sửa đổi bổ xung tại NĐ 68/2009/NĐ-CP ngày 6/8/2009 cần được đơn giản hóa để phù hợp với hoạt động thương mại điện tử thông qua các sàn giao dịch điện tử, là hoạt động đặc thù trên môi trường mạng Internet và có tầm bao phủ không giới hạn về mặt địa lý. Theo NĐ 37/2006/NĐ-CP và Điều 26.2 của NĐ 52/2013/NĐ-CP hoạt động khuến mại thực hiện trên Website thương mại ĐT được xem là thực hiện trên phạm vi toàn quốc (trừ khi có quy định cụ thể giới hạn về mặt địa lý của hoạt động khuyến mại) và doanh nghiệp phải thực hiện thông báo khuyến mại cho Sở Công thương ở 63 Tỉnh – Thành. Mỗi Tỉnh thành theo đó có có thể yêu cầu chỉnh sửa bổ xung hồ sơ khác nhau đối với thông báo khuyến mãi của mỗi chương trình khuyến mãi gây thêm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công thương

Công văn: 4044/BCT - KH, Ngày: 09/05/2017

Nội dung trả lời:

Bộ Công Thương đã tiếp thu và dự kiến đưa nội dung của kiến nghị trên vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (dự kiến trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2017). Theo đó, quy định được sửa đổi theo hướng trường hợp doanh nghiệp thực hiện khuyến mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại, các đơn vị chủ sàn giao dịch thương mại điện tử và doanh nghiệp thực hiện khuyến mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm thông báo công khai và chịu trách nhiệm về nội dung chương trình khuyến mại thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó.

Ý kiến bạn đọc (0)