Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện Luật về Hội để trình Quốc hội ban hành, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về Hội, tổ chức quản lý hoạt động hội … đáp ứng được các yêu cầu của sự phát triển của đất nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thêm điều kiện, giao thêm chức năng hoạt động cho Hội. Tạo điều kiện cho Hội nghề nghiệp được phát triển và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, một mặt đảm bảo lợi ích quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế là biện pháp thiết thực, nhanh và hiệu quả cho các tổ chức nghề nghiệp quốc tế hoạt động ở Việt Nam cũng chính là giúp các Hội nghề nghiệp phát triển nhanh, sớm hội nhập quốc tế và được quốc tế thừa nhận.

Thứ sáu, 29-06-2017 | 10:09:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện Luật về Hội để trình Quốc hội ban hành, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về Hội, tổ chức quản lý hoạt động hội … đáp ứng được các yêu cầu của sự phát triển của đất nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thêm điều kiện, giao thêm chức năng hoạt động cho Hội. Tạo điều kiện cho Hội nghề nghiệp được phát triển và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, một mặt đảm bảo lợi ích quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế là biện pháp thiết thực, nhanh và hiệu quả cho các tổ chức nghề nghiệp quốc tế hoạt động ở Việt Nam cũng chính là giúp các Hội nghề nghiệp phát triển nhanh, sớm hội nhập quốc tế và được quốc tế thừa nhận.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện Luật về Hội để trình Quốc hội ban hành, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về Hội, tổ chức quản lý hoạt động hội … đáp ứng được các yêu cầu của sự phát triển của đất nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thêm điều kiện, giao thêm chức năng hoạt động cho Hội. Tạo điều kiện cho Hội nghề nghiệp được phát triển và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, một mặt đảm bảo lợi ích quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế là biện pháp thiết thực, nhanh và hiệu quả cho các tổ chức nghề nghiệp quốc tế hoạt động ở Việt Nam cũng chính là giúp các Hội nghề nghiệp phát triển nhanh, sớm hội nhập quốc tế và được quốc tế thừa nhận.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nội Vụ

Công văn: 2878/BNV - TCPCP, Ngày: 31/05/2017

Nội dung trả lời:

  1. Bộ NạN^u .ghLghạn kiến nghị nếu trên, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiếp thu hoàn thiện dự thảo Luật về hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội, đồng thời tạo điều kiện để hội phát huy vai trò, hoạt động hiệu quả, tự chủ, tự quản, góp phần xây dựng phát triển kinh tế 7 xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2.Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 117/TB-VPCP ngày 3/3/2017 của Văn phòng Chính phủ và căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Bộ Nội vụ đang tiếp tục phối họp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện công việc sau:

a) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội góp ý vào dự án Luật về hội; thành lập Tổ xây dựng Báo cáo đánh giá tác động về nội dung mới của dự án Luật về hội; ban hành 07 văn bản gửi lấy ý kiến Ban Đôi ngoại Trung ương; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Ngoại giao; 63 ƯBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 100 hội có phạm vi hoạt động toàn quốc để lấy ý kiến liên quan đến nội dung mới (06 nội dung) của dự án

Luật về hội

b) Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức nêu trên đê phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Báo cáo tổng kết, đánh giá tác động đối với các nội dung mới của dự án Luật về hội. Sau khi hoàn thành báo cáo đánh giá tác động nêu trên, Bộ Nội vụ phối hợp ủy ban pháp luật của Quốc hội và cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng dự. thảọ Tờ trình báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về một số nội dung lớn, quan trọng; báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để thống nhất với Đảng đoàn Quốc hội trước khi trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Sau khi cấp có thẩm quyền cho ý-kiến chỉ đạo về dự án Luật về hội, Ban soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra dự án Luật của Quốc hội và cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy đinh.

Ý kiến bạn đọc (0)