Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Quốc hội xem xét thông qua “Dự thảo Luật Đầu tư” theo thủ tục rút gọn, trong kỳ họp tháng 05-06/2020

Thứ sáu, 25-06-2020 | 08:19:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Quốc hội xem xét thông qua “Dự thảo Luật Đầu tư” theo thủ tục rút gọn, trong kỳ họp tháng 05-06/2020

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

Hiện tại các Quy định pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản không phù hợp và bất lợi cho doanh nghiệp

Trong đó, có quy định “Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (chủ đầu tư) không thông qua đấu giá, đấu thầu trong các trường hợp sau: a) Nhà đầu tư (chủ đầu tư) có quyền sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai” (Khoản 3.a Dự thảo Luật Đầu tư).

Đồng thời, Hiệp hội đề nghị“Dự thảo Luật Đầu tư” sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở, thay thế từ “đất ở” bằng từ “đất” hoặc cụm từ “đất ở và các loại đất khác”, để đảm bảo sự thống nhất của Luật Nhà ở với Luật Đất đai, như sau: “4.Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc “đất ở và các loại đất khác”) theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”. 


Đơn vị phản hồi: Bộ tài nguyên và môi trường; Bộ kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng nhà nước, UBND TP Hồ Chí Minh

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)