Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị thanh toán quỹ đất hoàn vốn cho các dự án thực hiện theo Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Dự án BT) được ký trước ngày 01/01/2018. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành sớm có Văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Khoản 1 Điều 17 Nghị định 69/2019/NĐ-CP để giải quyết vướng mắc này, giúp cho nhà đầu tư được thanh toán theo Hợp đồng BT.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 15:42:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị thanh toán quỹ đất hoàn vốn cho các dự án thực hiện theo Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Dự án BT) được ký trước ngày 01/01/2018. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành sớm có Văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Khoản 1 Điều 17 Nghị định 69/2019/NĐ-CP để giải quyết vướng mắc này, giúp cho nhà đầu tư được thanh toán theo Hợp đồng BT.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Bất động sản

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định 1. Đối với các Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký Hợp đồng BT trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán cho Nhà đầu tư thì tiếp tục thực hiện việc thanh toán theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết. Trường hợp các nội dung liên quan đến việc thanh toán chưa được quy định rõ trong Hợp đồng BT thì áp dụng các quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm thanh toán (…)”.

Trên thực tế, nhiều Dự án BT của DN ký kết trước ngày 01/01/2018 đã hoàn thành xây dựng, được nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc đã hoàn thành phần lớn khối lượng công trình và đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, rà soát và kết luận đủ điều kiện thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp đồng BT, nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán, với lý do chờ hướng dẫn thực hiện, dẫn đến doanh nghiệp bị thiệt hại lớn vì bị chôn vốn, bị tăng chi phí lãi vay ngân hàng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 8648/BTC-QLCS, Ngày: 17/07/2020

Nội dung trả lời:

về vấn đề này, tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ đã quy định cụ thể việc xử lý chuyển tiếp đối với những Hợp đồng BT được ký trước ngày 01/01/2018; đồng thời Nghị định số 69/2019/NĐ-CP không giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định (không có Thông tư hướng dẫn). Tại Điều 4 Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2019 của Chính phủ cũng đã yêu cầu các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các đia phương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BT) và Nhà đầu tư các dự án BT chịu trách nhiệm rà soát lại các Hợp đông BT đã ký kết và đang thực hiện.

Ý kiến bạn đọc (1)