Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định đình chỉ thi hành Kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND đối với Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh về quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và văn bản số: 2237/UBND-NL2 của UBND tỉnh Hà Tĩnh để thẩm tra lại toàn bộ căn cứ pháp luật.

Thứ ba, 19-06-2019 | 08:54:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định đình chỉ thi hành Kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND đối với Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh về quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và văn bản số: 2237/UBND-NL2 của UBND tỉnh Hà Tĩnh để thẩm tra lại toàn bộ căn cứ pháp luật.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh Địa chỉ: số 17 Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Công văn: 1336/PTM - VP, Ngày: 18/06/2019

Nội dung kiến nghị:

 1. Ngày 17/4/2018, Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh (sau đây gọi là “Công ty”) có nhận được kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là “Kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND”). Tại mục 2 phần III kết luận tranh tra số 126/KL-UBND có nêu:

“Trong quá trình khai thác mỏ, Công ty không tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về khai thác khoảng sản, pháp luật đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về môi trường và Quyết định số: 20/2012/QĐ-UBND…, cụ thể sau:

- Không thực hiện nghiêm túc Kết luận số: 412/KL-UBND ngày 3/10/2012 và văn bản số 718/UBND-CN1 ngày 28/2/2014 của UBND tỉnh về khắc phục sai phạm là vi phạm nội dung tại Điều 17 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Không hợp tác, không cung cấp hồ sơ tài liệu cho Đoàn thanh tra và trong quá trình đang thanh tra đã khiếu nại Quyết định 767/QĐ-UBND, vi phạm Khoản 1, Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010; điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011”.

 1. Sau khi có Kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND Công ty nhiều lần có Đơn Khiếu nại đến quý Ủy ban khiếu nại toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND là hoàn toàn không phù hợp. Cũng vậy, Công ty liên tục có văn bản đề nghị quý Ủy ban giải quyết khiếu nại đối với các quyết định, hành vi hành chính cụ thể sau:
 2. i) Khiếu nại, kiến nghị văn bản số: 1743/UBND-NL2 ngày 23/4/2015 do ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành, về việc dừng hoạt động khai thác khoáng sản một phần diện tích do vi phạm quy định về hoạt động khai thác khoáng sản;
 3. ii) Khiếu nại, kiến nghị Quyết định số: 37600/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 do ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành, về việc thành lập Đoàn thanh tra quá trình khảo sát, tham mưu, cấp phép hoạt động khai thác mỏ cho Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh;

iii) Khiếu nại, kiến nghị văn bản số: 5831/UBND-NL2 ngày 4/11/2016 do ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành, về việc tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến mỏ đá của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh tại xã Thạch Bàn;

 1. iv) Khiếu nại, kiến nghị Quyết định số: 3327/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 do ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành, về việc thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà khi nhà nước thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn từ khu tái định cư số 2 xã Thạch Bàn đến Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Sót;
 2. v) Khiếu nại, kiến nghị Quyết định số: 767/QĐ-UBND thanh tra toàn diện quá trình lập cấp phép và hoạt động khai thác tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà đã cấp cho Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh.
 3. Ngày 17/4/2019, Quý Ủy ban có văn bản số: 2237/UBND-NL2 về việc thực hiện Kết luận thanh tra quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn (“Văn bản số: 2237/UBND-NL2”). Văn bản số: 2237/UBND-NL2 có nội dung cụ thể như sau:

“2. Yêu cầu Công ty xây dựng I Hà Tĩnh:

- Tháo dỡ, di dời các hạng mục đã xây dựng ngoài phạm vi quy hoạch được duyệt, gồm: (1) nhà trực bảo vệ, (2) kho mìn, (3) nhà bán hàng, (4) kho xăng dầu, (5) nhà xưởng, (6) bãi tập kết, trạm nghiền sàng vào đúng khu vực đất được cơ quan nhà nước giao, cho thuê theo quy định.

- Nộp đủ số tiền thuế, phí và tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước; tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đến hết ngày 30/6/2017.

Hoàn thành các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Tranh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/5/2019”.

 1. Văn bản số: 2237/UBND-NL2 buộc công ty thực hiện hoàn toàn không đúng thực tế và trái pháp luật, bởi lẽ:
 2. i) Thứ nhất, ngày 5/11/2013, Quý ủy ban cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số: 28121000051/GCNDDC2/28/1, tại Điều 2 nêu rõ: “Điều chỉnh diện tích đất dự kiến sử dụng tại Điều 3 của Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000051 ngày 14/7/2009 như sau: Diện tích sử dụng đất: 17,1 ha (Diện tích khu vực khai thác: 14,3 ha, diện tích khu vực sân công nghiệp: 2,8 ha)”.

Tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đầu tư năm 2005 quy định:

“Điều  55. Thuê, giao nhận đất thực hiện dự án

 1. Đối với dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền nơi thực hiện dự án để thực hiện thủ tục giao đất hoặc thuê đất.

Trình tự, thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Như vậy, theo quy định viện dẫn nêu trên, khi Công ty triển khai dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số: 28121000051/GCNDDC2/28/1 thì các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Hà Tĩnh không thực hiện đúng quy định về giao đất, cho thuê đất, để doanh nghiệp thực hiện dự án, dẫn đến việc gây thiệt hại cho Công ty, nhưng các cơ quan của tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay vẫn chưa xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 1. ii) Cũng vậy, tại văn bản số: 29/YKTK-SXD ngày 26/3/2013 về việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến mỏ đá lộ thiên tại Khu vực núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh xác định:

“2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở:

- Cơ bản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đến năm 2020 đã được phê duyệt;

- Phù hợp với Quy hoạch Khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007-2015 đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 13/6/2008;

- Phù hợp với Quy hoạch phát triển VLXD của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ại Quyết định số 3689/2012/QĐ-UBND ngày 7/12/2012;

- Các cơ bản đầy đủ theo quy định”.

Như vậy, văn bản số: 2237/UBND-NL2 yêu cầu Công ty tháo dỡ, di dời các hạng mục đã xây dựng ngoài phạm vi quy hoạch được duyệt là quy hoạch nào? Quy hoạch có trước hay sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty.

iii) Đặc biệt, tại bản trích đo địa chính khu đất năm 2009 được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh; UBND xã Thạch Bàn,; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh; Bản vẽ tổng thể dự án năm 2009 được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt; Sở Xây dựng Hà Tĩnh thẩm định; đơn vị thỏa thuận UBND huyện Thạch Hà. Công ty đã xây dựng đảm bảo diện tích khu đất 28.000m2 được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 10/9/2008. Do vậy, văn bản số 2237/UBND-NL2 yêu cầu Công ty tháo dỡ, di dời các hạng mục đã xây dựng ngoài phạm vi quy hoạch được duyệt là hoàn toàn thiếu căn cứ và trái pháp luật;

 1. iv) Mặt khác, việc xây dựng các công trình tại mỏ đá núi Nam Giới tốn rất nhiều thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Giả định, Công ty chấp hành việc tháo gỡ, di dời theo văn bản số: 2237/UBND-NL2 với thời hạn 20/5/2019 là hoàn toàn phi thực tế và gây nhiều khó khăn cho Công ty.
 2. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Văn phòng Chính phủ; Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội đã có các văn bản yêu cầu Quý Ủy ban giải quyết các khiếu nại của Công ty theo đúng trình tự pháp luật, cụ thể như sau:

- Ngày 25/11/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10220/VPCP-V.I về việc khiếu nại của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh có nêu: “…UBND tỉnh Hà tĩnh xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại nêu trên và trả lời Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2017”.

- Ngày 29/12/2016, Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội có văn bản số: 478/BND về việc chuyển đơn của ông Trương Văn Trọng, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh có nêu: “Ban Dân nguyện chuyển đơn của ông Trương Văn Trọng đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, giải quyết…, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Quốc hội”;

- Ngày 19/4/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số: 3959/VPCP-VI về việc khiếu nại của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh có nêu: “UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số: 10220/VPCP-V.I ngày 25/11/2016 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2017”.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã không thực hiện đúng quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo văn bản số: 10220/VPCP-V.I; văn bản số: 478/UBND; văn bản số 3959/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ; Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội. Mặt khác, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục gây khó khăn, cản trở các hoạt động bình thường của Công ty, tạo ra “môi trường kinh doanh” bất bình đẳng, đi ngược lại chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ “Kiến tạo, liêm chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp”. Do vậy, việc UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục trì hoãn giải quyết khiếu nại, gây khó khăn cho công ty là trực tiếp gây ra nhiều tổn thất về uy tín, thiệt hại cho Công ty trong quá trình thực hiện các thủ tục khiếu nại theo luật định.

KHIẾU NẠI:

Từ những lý do trên, để đảm bảo tôn trọng pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Công ty, Công ty đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh lưu tâm xem xét, thụ lý giải quyết các khiếu nại của Công ty theo đúng trình tự pháp luật. Đặc biệt đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh ban xem xét, quyết định đình chỉ thi hành Kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND; văn bản số: 2237/UBND-NL2, để thẩm tra lại toàn bộ căn cứ pháp luật.

Để có kết luận thanh tra số 126/KL-UBND tỉnh ngày 13/4/2018 có rất nhiều nội dung chính như: việc cấp mỏ, không cho thuê đất, dừng mỏ không đúng pháp luật, dùng nhiều văn bản, quyết định không đúng pháp luật, uy hiếp, ngăn cản hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty… gây ra muôn vàn khó khăn và thiệt hại cho Công ty đều không đươc giải quyết, ngay cả văn bản số: 2237/UBND-NL2 ngày 17/4/2019 yêu cầu công ty tháo gỡ một số công trình vẫn không đúng pháp luật, mang tính áp đặt (vì đã có quy hoạch, thiết kế, trong phạm vi thuê đất, các ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra và thực hiện trong nhiều năm).

Từ đó Công ty cảm thấy cách làm hiện nay của các cơ quan chính quyền chẳng những không tháo gỡ giúp đỡ doanh nghiệp mà ngày càng áp đặt, uy hiếp doanh nghiệp kéo dài trong 5 năm qua.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Công văn: 5282/UBND - NL1, Ngày: 09/08/2019

Nội dung trả lời:

Thực hiện Văn bản số 5890/VPCP-ĐMDN ngày 4/7/2019 của Văn phòng Chinh phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ trong tháng 5/2019, trong đó có nội dung giao ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị cùa Công ty cổ phần Xây dựng 1 Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc: Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định đình chỉ thi hành Kết luận thanh tra số 126/KL-ƯBND ngày 13/4/2018 của ủy ban.nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà và Văn bản số 2237/ƯBND-NL2 ngày 17/4/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Kết luận thanh tra trong quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giói, xã Thạch Bàn để thẩm tra lại toàn bộ căn cứ pháp luật. Trên cơ sở kết quả làm việc của cơ quan chuyên môn với người đại diện theo pháp luật của Công ty và các tài liệu liên quan đến vụ việc, báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 343/TT-NV1 ngày 29/7/2019, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Liên quan đến các hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giói, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; ngày 27/3/2017, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-ƯBND về việc thanh tra toàn diện quá trình cấp phép và hoạt động khai thác tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà đã cấp cho Công ty cổ phần Xây dựng 1 Hà Tĩnh; kết thúc quá trình thanh tra, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 126/KL-UBND ngày 13/4/2018. Sau khi có kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Xây dựng 1 chưa đồng ý với một số nội dung trong Kết luận thanh tra số 126 và đã làm đơn khiếu nại gửi ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật (đơn đề ngày 15/4/2019; đơn ngày 02/5/2019).

Nhận được đơn khiếu nại của Công ty, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tình đã có Văn bản số 3744/ƯBND-NL2 ngày 12/6/2019; Văn bản số 4534/UBND-NL1 ngày 09/7/2019 giao Thanh tra tỉnh rà soát nội dung đơn, tham mưu xử lý các kiến nghị của Công ty. Để làm rõ nội dung khiếu nại, Thanh tra tĩnh Hà Tĩnh đã mời người đại diện theo pháp luật của Công tỵ làm việc; kết quả làm việc vói Thanh tra tỉnh, đại diện Công ty đã thống nhất, đề nghị-ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thụ lý giải quyết khiếu nại của Công ty đối với các nội dung sau:

(1) Khiếu nại Văn bản số 1743/UBND-NL2 ngày 23/4/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc dừng hoạt động khai thác khoáng sản một phần diện tích do vi phạm quy định về hoạt động khoáng sản;

. (2) Khiếu nại Kết luận thanh tra số 126/KL-ƯBND ngày 13/4/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về những nội dung tác động trực tiếp đến quyền lợi  ích của Công ty được nêu trong kết luận.

 • Trên cơ sở kết quả làm việc với người khiếu nại, ủy ban nhân dân tĩnh Hà Tĩnh ban hành Thông báo thụ lý và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh các nội dung khiếu nại nêu trên của Công ty cổ phần xây dựng 1 Hà lĩnh theo đúng trình tự, thủ tục quy đinh của Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành (có bản sao các văn bản kèm theo Tải về).

Như vậy, việc khiếu nại của Công ty cổ phần xây dựng 1 Hà Tĩnh liên quan đến các văn bản hành chính .cửa ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay-đang được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết theo quy định, của pháp luật về khiếu nại, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết và chỉ đạo

Ý kiến bạn đọc (0)