Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị xem xét cắt/giảm và điều chỉnh các thu phí hạn tầng cảng biển tránh làm mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp và khách hàng.

Thứ sáu, 07-06-2017 | 11:42:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị xem xét cắt/giảm và điều chỉnh các thu phí hạn tầng cảng biển tránh làm mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp và khách hàng.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH MTV RTB Sông Thương

Công văn: 0874/PTM-VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị xem xét cắt/giảm và điều chỉnh các thu phí hạn tầng cảng biển tránh làm mất thời gian và chi phí của doanh nghiệp và khách hàng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 6117/BTC-CST, Ngày: 11/05/2017

Nội dung trả lời:

- Tại Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) có tên phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu”; không có phí hạ tầng cảng biển.

- Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ thông tin đến doanh nghiệp được biết.

Ý kiến bạn đọc (0)