Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị xem xét không áp dụng trần lãi vay 20%/tổng chi phí đối với các dự án nhà ở xã hội và xem xét chỉ áp dụng tỷ lệ trần lãi vay 20% đối với các khoản vay từ các giao dịch độc lập .

Thứ tư, 19-07-2019 | 15:36:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị xem xét không áp dụng trần lãi vay 20%/tổng chi phí đối với các dự án nhà ở xã hội và xem xét chỉ áp dụng tỷ lệ trần lãi vay 20% đối với các khoản vay từ các giao dịch độc lập .

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp Hội doanh nghiệp TPHCM

Công văn: 1625/PTM - VP, Ngày: 17/07/2019

Nội dung kiến nghị:

Thời gian vừa qua, Hiệp Hội nhận được một số ý kiến liên quan đến chính sách thuế như sau:

  1. Ý kiến của Công ty Lê Thành về khống chế lãi vay 20% đối với doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội:

Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Đối với chi phí lãi vay, NĐ qui định tại Khoản 3, Điều 8 như sau: "Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao của doanh nghiệp".

Công ty Lê Thành là doanh nghiệp lớn tại TP. HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và có quan hệ vay mượn, cấp vốn giữa các tổ chức trong tập đoàn. Trong đó, tập doàn có công ty con liên kết thực hiện công tác xây dựng các dự án nhà ở xã hội theo chủ trương của Nhà nước.

Để thực hiện dự án nhà ở xã hội, công ty liên kết phải sử dụng vốn vay của tập đoàn trong thời gian chưa nhận được nguồn vốn giải ngân từ Ngân sách nhà nước và phát sinh lãi tiền vay. Do thời gian thực hiện dự án kéo dài và sự thanh toán từ Ngân sách thường chỉ thực hiện sau khi nghiệm thu, quyết toán hạng mục công trình nên lãi tiền vay chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng giá thành dự án. Tuy nhiên, cơ quan thuế áp dụng qui định  Nghị định 20/2017/NĐ-CP chỉ chấp nhận tỷ lệ lãi vay dưới 20% tổng chi phí. Điều này gây thiệt hại rất lớn cho công ty do việc xây nhà ở xã hội là thực hiện theo chủ trương Chính phủ và không nhằm mục đích tạo lợi nhuận kinh doanh.

Công ty đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét không áp dụng trần lãi vay 20%/tổng chi phí đối với các dự án nhà ở xã hội nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chủ trương giảm nghèo của Chính phủ và góp phần chia sẻ khó khăn cho cộng đồng.

  1. Ý kiến của Công ty Hoa Sen vàng về khống chế lãi vay 20% đối với các khoản vay từ các tổ chức tài chính:

 Hiện nay, tiền vay của Công ty bao gồm: tiền vay từ các đơn vị có giao dịch liên kết và tiền vay từ các giao dịch độc lập. Đối với các khoản vay độc lập tại các tổ chức tín dụng như ngân hàng, công ty tài chính…, Công ty hoàn toàn thực hiện theo giá thị trường, có hồ sơ, chứng từ hợp lệ. Hơn nữa, các đơn vị này đều là các doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Tuy nhiên, khi áp dụng qui định tại  Nghị định 20/2017/NĐ-CP, cơ quan thuế tính gộp chung cho toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh trong ký và áp dụng tỷ lệ khống chế 20% , trong đó  bao gồm cả lãi vay từ các giao dịch hoàn toàn không có quan hệ liên kết.

Phương thức áp dụng giản đơn của Nghị định 20/2017/NĐ-CP gây thiệt hại to lớn cho Công ty và làm triệt tiêu khả năng phát triển doanh nghiệp, đặc biệt tại các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng đòn bẩy tài chính trong kinh doanh.

Do đó, Công ty đề nghị cơ quan nhà nước xem xét chỉ áp dụng tỷ lệ trần lãi vay 20% đối với các khoản vay từ các giao dịch độc lập. Đối với các khoản vay từ tổ chức tín dụng, công ty tài chính hợp pháp… thì không quá dụng trần chi phí lãi vay này.

Trên đây là một số ý kiến tập hợp từ Hội viên Hiệp Hội doanh nghiệp TPHCM trình cơ quan hữu quan. Kính mong các cơ quan xem xét giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần phát triển nền kinh tế đất nước.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 10843/ BTC - TCT, Ngày: 17/09/2019

Nội dung trả lời:

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6835/VPCP-DMDN ngày 01/08/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính giải quyết kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1625/PTM-VP ngàỵ 17/07/2019 của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam liên quan đến nội dung kiến nghị về quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ. về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Bộ Tài chính đang tổng hợp các nội dung vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình triển khai áp dụng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ, thực hiện phân tích, đánh giá, nghiên cứu và đề xuất phương án để báo cáo Chính phủ sửa đổi các quy định có liên quan theo đúng trình tự và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến đóng góp của VCCI và Hiệp hội các doanh nghiệp thành phô Hô Chí Minh để nghiên cứu đề xuất giải pháp và báo cáo Chính phủ phương án sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nêu trên

Ý kiến bạn đọc (0)