Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất hỗ trợ về phí, thuế, lãi xuất, bảo hiểm: Về thuế, phí - Chính phủ cho sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 0%-5%. - Tiếp tục rà soát các loại phí, thủ tục hành chính như đang trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi để xóa bỏ những loại phí, thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân; nhất là các lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu, đăng ký sản phẩm mới…

Thứ sáu, 25-06-2020 | 08:36:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất hỗ trợ về phí, thuế, lãi xuất, bảo hiểm: Về thuế, phí - Chính phủ cho sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 0%-5%. - Tiếp tục rà soát các loại phí, thủ tục hành chính như đang trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi để xóa bỏ những loại phí, thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân; nhất là các lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu, đăng ký sản phẩm mới…

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

Hỗ trợ Doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid 19 Về thuế, phí

- Chính phủ cho sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 0%-5%.

- Tiếp tục rà soát các loại phí, thủ tục hành chính như đang trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi để xóa bỏ những loại phí, thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân; nhất là các lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu, đăng ký sản phẩm mới…


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Công văn: 9730/BTC - TCNH, Ngày: 12/08/2020

Nội dung trả lời:

về gói hỗ trợ tín dụng 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/năm, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 3/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trên cơ sở ý kiến tham gia cùa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là NHNN) đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT- NHNN ngày 13/3/2020 quy định chi tiết về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong đó, các TCTD và khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp) chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chủ động triển khai thực hiện theo quy đinh tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và hướng dẫn của NHNN, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì NHNN có trách nhiệm xử lý theo đúng quy đinh của pháp luật.

Do đó, đề nghị các doanh nghiệp chủ động làm việc với các TCTD để được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN cùa-NHNN va tiếp cận các nguồn hô trợ tín dụng hợp pháp khác từ các TCTD để ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trường hợp có khó khăn, vưởng mắc, đề nghị các doanh nghiệp báo cáo, làm việc với NHNN để được hưóng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Ý kiến bạn đọc (0)