Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất sửa quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Thứ năm, 21-09-2023 | 14:54:00 PM GMT+7 Bản in
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Đề xuất sửa quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Ảnh 1.Trong đó, dự thảo Thông tư sửa đổi Mục 6 Phần II về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu S1 và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản theo mẫu TB-3A tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối theo mẫu TB-4A tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Cơ quan đăng ký ghi mã số đăng ký trong Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn như sau:

+ Mã số hình thức nhượng quyền: NQV là nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam

+ Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

+ Các mã số được viết cách nhau bằng dấu gạch ngang.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi Phần IV về xóa đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Theo đó, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân bị xoá trong những trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân, Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố công khai việc xoá đăng ký theo mẫu TB-6A Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương căn cứ quy định pháp luật tổ chức thực hiện việc tiếp nhận báo cáo và quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân trên địa bàn, theo thẩm quyền.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ để xuất sửa các quy định trên nhằm bãi bỏ các nội dung quy định liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước – hoạt động đã được bỏ thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 dẫn trên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Minh Đức (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/de-xuat-sua-quy-dinh-ve-dang-ky-hoat-dong-nhuong-quyen-thuong-mai-102230920110900205.htm

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)