Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Doanh nghiệp có phải tái chế bao bì mua về để gói sản phẩm?

Thứ ba, 22-08-2023 | 14:56:00 PM GMT+7 Bản in
Công ty ông Trần Ngọc Hiếu (TPHCM) sản xuất thực phẩm, do đó sản phẩm sản xuất không thuộc danh mục tại Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Công ty cũng không nhập khẩu bao bì mà chỉ đi mua các loại bao bì nhựa (do các đơn vị trong nước sản xuất) để về đóng gói sản phẩm của mình.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế phải thực hiện tái chế (sản phẩm, bao bì ở đây là sản phẩm được quy định cụ thể tại Cột 3 Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

Như vậy, ông Hiếu hiểu rằng công ty chỉ là bên sử dụng bao bì (không sản xuất, nhập khẩu bao bì), do đó không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định trên đây và không có trách nhiệm tái chế, trách nhiệm tái chế trong trường hợp này sẽ thuộc về nhà cung cấp bao bì cho công ty ông Hiếu có đúng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, bao bì phải được tái chế là bao bì thương phẩm (bao bì trực tiếp, bao bì ngoài) của sản phẩm hàng hóa.

Công ty sản xuất vỏ bao bì bán cho công ty ông để đóng gói sản phẩm hàng hóa không phải bao bì thương phẩm. Công ty ông phải chịu trách nhiệm tái chế đối với bao bì thương phẩm (là bao bì trực tiếp, bao bì ngoài) của sản phẩm, hàng hóa do công ty ông sản xuất, nhập khẩu đưa ra thị trường.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/doanh-nghiep-co-phai-tai-che-bao-bi-mua-ve-de-goi-san-pham-102230819122049444.htm

Ý kiến bạn đọc (0)