Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Dự án đang thi công, xác định chủ nguồn thải thế nào?

Thứ sáu, 08-09-2023 | 16:14:00 PM GMT+7 Bản in
Công ty của bà Bùi Thị Hiền (Đồng Nai) là nhà thầu nước ngoài, thi công trong một dự án xử lý môi trường do tổ chức nước ngoài tài trợ. Chủ dự án là một cơ quan nhà nước của Việt Nam. Trong quá trình thi công có phát sinh chất thải nguy hại.

Bà Hiền hỏi, trong trường hợp nêu trên, nhà thầu thi công tiến hành ký chứng từ chất thải nguy hại (theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) với tư cách chủ nguồn thải để giao cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại để xử lý thì có đúng quy định của pháp luật không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, chủ nguồn thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc được giao sở hữu điều hành cơ sở phát sinh chất thải.

Do vậy, đơn vị bà có thể đứng tên là chủ nguồn thải chất thải nguy hại do mình phát sinh trong trường hợp hợp đồng với chủ dự án nêu rõ trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/du-an-dang-thi-cong-xac-dinh-chu-nguon-thai-the-nao-102230818140343097.htm

Ý kiến bạn đọc (0)