Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khi nào doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì?

Thứ tư, 06-09-2023 | 17:57:00 PM GMT+7 Bản in
Công ty ông Hồ Văn Chương (Bình Dương) nhập khẩu bao bì thuộc Cột 3 Phụ lục XXII ban hành theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP sử dụng cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu; và có sử dụng cho một số hoạt động sản xuất có liên quan; có phát sinh chất thải công nghiệp và giao cho đơn vị thu gom xử lý theo quy định của pháp luật về môi trường.

Ông Chương hỏi, trong trường này công ty ông có phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP không? Có xem là đưa ra thị trường Việt Nam không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 3 Điều 77 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định về các đối tượng không phải thực hiện trách nhiệm tái chế, bao gồm:

"Nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường".

Đề nghị công ty rà soát hoạt động nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu để thực hiện đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan về tái chế sản phẩm, bao bì.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường về tái chế sản phẩm, bao bì, đề nghị công ty có văn bản gửi Văn phòng giúp việc Hội đồng EPR quốc gia để được giải đáp, hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ được giao (tại Quyết định số 1090/QĐ-BTNMT ngày 4/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/khi-nao-doanh-nghiep-phai-thuc-hien-trach-nhiem-tai-che-bao-bi-102230829114256847.htm

Ý kiến bạn đọc (1)