Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị áp dụng Nghị định số 135/2016/NĐ- CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ

Thứ sáu, 26-07-2018 | 13:14:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị áp dụng Nghị định số 135/2016/NĐ- CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa (Khu công nghiệp Amata, quận Long Bình Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Công văn: 1602/ PTM - VP, Ngày: 25/07/2018

Nội dung kiến nghị:

Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa (Amata Biên Hòa) là doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Amata tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có 90% vốn đầu tư đến từ AMATA VN PCL (Công ty được niêm yết tại Sàn chứng khoán Thái Lan SET và Sàn chứng khoán NewYork NYSE).

Amata Biên Hòa nêu ý kiến đối với việc áp dụng Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP quy định Amata Biên Hòa và các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, ngoài số tiền thuê đất phải trả một lần, còn phải trả thêm một khoản tiền tương đương tiền chậm trả. Trong trường hợp của Amata Biên Hòa, theo các Thông báo trong tháng 6 và tháng 8/2018 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai áp dụng Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Amata Biên Hòa phải nộp bổ sung ""tiền thuê đất nhà nước trả tiền một lần của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đã cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất thu tiền một lần"" với số tiền 349.416.966.269 VNĐ, bao gồm 02 khoản:  (1).Số tiền thuê đất một lần phải nộp là 122.724.544.277 VNĐ và (2).Khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp tính từ ngày cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất là 226.692.415.992 VNĐ cho đến ngày 31/5/2017.

Amata Biên Hòa đã hoàn tất nộp tiền khoản (1) và 69.160.148.934 VNĐ của khoản (2). Tuy nhiên theo quan điểm của Amata Biên Hòa, khoản tiền (2) được gọi là ""khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp"" cần được xem xét thỏa đáng.

Quy định của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP buộc các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp ngoài số tiền thuê đất phải trả một lần, còn phải trả thêm một khoản tiền tương đương tiền chậm trả là chưa phù hợp với chính sách bảo hộ đầu tư về nguyên tắc bất hồi tố (theo Điều 152 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015), và cam kết của Chính phủ trong bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư do việc thay đổi chính sách, pháp luật ảnh hưởng bất lợi đến nhà đầu tư.

Khoản tiền tương đương tiền chậm nộp là khoản chi phí phát sinh nằm ngoài dự toán ngân sách của công ty. Việc thay đổi chính sách pháp luật về đất đai theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP như vậy gây thiệt hại cho Amata Biên Hòa và nhiều công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp khác. Đặc biệt Amata Biên Hòa không vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước nhưng vẫn phải nộp một khoản tiền gọi là ""chậm nộp"".

AMATA VN PCL (công ty góp vốn cho Amata Biên Hòa) theo quy định phải cáo bạch khoản lỗ tính từ tiền ""chậm nộp"" này cho các cổ đông và nhà đầu tư chứng khoán. Sẽ rất khó khăn để giải trình với Hội đồng quản trị của AMATA VN PCL về lý do của khoản lỗ, đồng thời, đây sẽ là thông tin kinh doanh bất lợi cho công ty và thiệt hại về giá trị thị trường của cổ phiếu AMATA VN PCL gây ra là không đong đếm được.

Vì vậy, Amata Biên Hòa kiến nghị Chính phủ được áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư và nguyên tắc bất hồi tố khi thực hiện Nghị định số 135/2016/NĐ-CP. Cụ thể là:

  1. Về thời gian áp dụng: Khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp được áp dụng từ ngày Luật đất đai có hiệu lực (01/7/2014), có nghĩa là việc áp dụng thời gian tính khoản tiền trên sẽ tính từ ngày 01/7/2014 thay vì tính từ ngày 01/01/2016; hoặc từ ngày Amata Biên Hòa ký hợp đồng cho thuê lại đất với nhà đầu tư thứ cấp cho đến ngày 31/5/2017 (theo Thông báo của Cục thuế tỉnh Đồng Nai).
  2. Trong thời gian chờ phản hồi chính thức của cơ quan Nhà nước, sẽ không xử lý phạt chậm trả trên khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp mà Amata Biên Hòa chưa thực hiện.
  3. Phân bổ khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp theo chế độ kế toán Việt Nam: Tại thời điểm cho khách hàng thuê lại đất (trước khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực), Amata Biên Hòa đã hạch toán toàn bộ số tiền thu một lần từ khách hàng vào doanh thu và ước tính chi phí phải nộp cho Nhà nước theo các quy định của pháp luật tại thời điểm đó về chế độ kế toán và thuế, đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước. Hiện nay nếu tiếp tục trả khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp và ghi nhận khoản chi phí này vào năm tài chính 2017 sẽ làm phát sinh khoản lỗ rất lớn. Do vậy, nếu bắt buộc phải thực hiện yêu cầu của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Amata Biên Hòa đề nghị Nhà nước xem xét cho phép được phân bổ hàng năm (cho cả hạch toán kế toán và thuế) đối với khoản tiền tương đương tiền chậm nộp đến hết thời hạn sử dụng đất năm 2044."


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 10868/BTC - QLCS, Ngày: 07/09/2018

Nội dung trả lời:

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Công ty cổ phần Đô thị AMATA Biên Hòa về chính sách thu tiền thuế đất theo quy đinh tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ kèm theo Công văn số 1602/PTM-VP ngày 25/7/2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý 11/2018. về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kién như sau:

Liên quan đến kiến nghị về chính sách thu tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa (Đơn kiến nghị ngày 31/3/2017, Đơn kiến nghị số 233AVB/2017 ngày 18/9/2017), Bọ Tài chính đã có các Công văn số 7251/BTC-QLCS ngày 02/6/2017, Công văn số 15466/BTC-QLCS ngày 15/11/2017 trả lời Công ty (đính kèm).

Công văn số 7251/BTC-QLCS ngày 02/6/2017 (Tải về)

Công văn số 15466/BTC-QLCS ngày 15/11/2017 (Tải về)

 

Ý kiến bạn đọc (0)