Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh thực hiện cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Thứ năm, 31-10-2016 | 11:09:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh thực hiện cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội

Công văn: , Ngày: 14/10/2016

Nội dung kiến nghị:

Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội (Công ty NCX) là một trong các nhà đầu tư đã mua đấu giá số cổ phần tương ứng trị giá là 21.884.770.000 Đồng chào bán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Công ty Hacinco). Đây là số cổ phần bán đấu giá đã bán được trên tổng số cổ phần được cơ cấu vốn dành cho bán đấu giá có giá trị 37.025.000.000 Đồng, chiếm 78,5% theo điều lệ của Công ty Hacinco. Mặc dù bắt đầu cổ phần hóa từ năm 2005, nhưng quá trình tiến hành cổ phần hóa xảy ra vướng mắc do UBND thành phố Hà Nội phát hiện Công ty Hacinco có một số sai phạm như chuyển nợ thành vốn góp sai quy định, tính sai số năm công tác của người lao động hưởng ưu đãi khi cổ phần hóa… Do vậy, UBND thành phố Hà Nội đã trì hoãn ban hành Quyết định chuyển Công ty Hacinco thành Công ty cổ phần. Tới nay đã hơn 11 năm, Công ty Hacinco vẫn chưa có Quyết định chuyển thành Công ty cổ phần và hoàn thành cổ phần hóa.

Để giải quyết vướng mắc, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND, ngày 22/4/2010, về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Hacinco. Cụ thể, vốn điều lệ của Công ty Hacinco được giữ nguyên, tuy nhiên cơ cấu vốn thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ góp vốn của Nhà nước từ 9,11% lên 49,6%. Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội sẽ đầu tư thêm vốn nhà nước với số tiền 17.369.450.000 Đồng để thay thế các cổ phiếu không hợp lệ bị loại. Giá trị số cổ phần bán đấu giá cho các nhà đầu tư là 21.884.770.000 Đồng được cơ cấu vốn điều lệ thay đổi, xác định lại chỉ còn chiếm 46,4%, rút xuống từ 78,5% như trước.

Qua thực tế cho thấy, phương án điều chỉnh vốn điều lệ theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND đến nay không thể thực hiện được do có nhiều điểm bất hợp lý, chưa phù hợp với quy định pháp luật tại Điều 3 của Nghị định 187/2004/NĐ-CP và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Nhà nước gữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần” tại Điểm b Khoản 2 Chương I Phần A Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-TTg ngày 05/5/2005.

Nhằm thúc đẩy công tác cổ phần hóa Công ty Hacinco đã kéo dài nhiều năm, nhanh chóng giải quyết những vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1704/VPCP-KNTN, ngày 22/3/2011, chỉ thị rõ: “Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý khẩn trương các tồn tại, vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật”.

Gần đây nhất, ngày 01/3/2016, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có công văn số 1433/VP-KT, giao nhiệm vụ trực tiếp cho Sở Tài chính Hà Nội, Tổng công ty Handico, và Công ty Hacinco khẩn trương thực hiện việc chuyển Công ty Hacinco thành Công ty cổ phần Hacinco. Tuy vậy, tới thời điểm hiện tại, công tác cổ phần hóa Công ty Hacinco vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Công ty NCX - đại diện cho các nhà đầu tư đã mua cổ phần bán đấu giá của Công ty Hacinco, nguyên nhân quá trình cổ phần hóa Công ty Hacinco kéo dài là do UBND thành phố Hà Nội chưa có hướng xử lý đúng đắn đối với các vướng mắc, chưa chọn lựa được phương án phù hợp để dứt điểm giải quyết việc cổ phần hóa. Gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư mua cổ phần Công ty Hacinco trong hơn 11 năm không được hưởng lợi ích đầu tư, không được tham gia quản lý điều hành tại Công ty Hacinco.

Với mục đích xây dựng sự đồng thuận để khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc, nhanh chóng chuyển đổi Công ty Hacinco thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và người lao động, Công ty NCX và các nhà đầu tư kiến nghị áp dụng Phương án 1 tại Công văn số 441/STC-TCDN-P2, ngày 17/02/2006 của Sở Tài chính Hà Nội. Trong đó, Sở Tài chính đã báo cáo và đề xuất với UBND thành phố Hà Nội 3 phương án xử lý đối với cổ phần không bán hết: Phương án 1: Điểu chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hacinco; Phương án 2: Giữ nguyên mức vốn điều lệ và tăng tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty cổ phần Hacinco; và Phương án 3: Tiếp tục bán ra ngoài số cổ phần chưa bán hết của lần 1.

Công ty NCX và các nhà đầu tư nhất trí với Phương án 1 nêu tại Công văn số 441/ST-TCDN-P2, do phương án này phù hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 187/2004/NĐ-CP và đặc biệt là quy định “Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần” tại Điểm b khoản 2 chương 1 phần A Quyết định số 94/2005/QĐ-TTg ngày 05/5/2005.

Theo Công ty NCX và các nhà đầu tư, có thể áp dụng Phương án 1 (Điều chỉnh giảm vốn điều lệ) và chia ra trong 2 trường hợp cụ thể:

1 - Điều chỉnh giảm vốn điều lệ trong trường hợp Nhà nước không giữ cổ phần: 

Tổng vốn điều lệ: 23.774.560.000 Đồng, trong đó:

+ Vốn góp của cổ đông trong doanh nghiệp mua theo giá ưu đãi: 1.889.790.000 Đồng, tương ứng 7,95% vốn điều lệ.

+ Vốn của cổ đông mua đấu giá trên sàn giao dịch: 21.884.770.000 Đồng, tương ứng 92,05% vốn điều lệ.

2 - Điều chỉnh giảm vốn điều lệ trong trường hợp giữ nguyên giá trị vốn góp nhà nước theo thông tin Cáo bạch ban đầu:

Tổng vốn điều lệ: 28.328.160.000 Đồng, trong đó:

+ Vốn góp của Nhà nước: 4.553.600.000 Đồng, tương ứng 16,07% vốn điều lệ.

+ Vốn góp của cổ đông trong doanh nghiệp mua theo giá ưu đãi: 1.889.790.000 Đồng, tương ứng 6,67% vốn điều lệ.

+ Vốn của cổ đông mua đấu giá trên sàn giao dịch: 21.884.770.000 Đồng, tương ứng 77,26% vốn điều lệ.

Đại diện các nhà đầu tư mua cổ phần của Công ty Hacinco, Công ty NCX kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài chính và các Bộ, Ban, Ngành nghiên cứu đề xuất trên của các nhà đầu tư và nhanh chóng chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa của Công ty Hacinco, để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và người lao động.


Đơn vị phản hồi: UBND Thành phố Hà Nội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)