Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Lao động hợp đồng có được phụ cấp công vụ?

Thứ hai, 11-09-2023 | 17:30:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Ngô Minh Việt (Lào Cai) là lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, làm công việc lái xe tại Sở. Nay cơ quan đang chuyển đổi cho ông sang diện hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP để hưởng hệ số lương. Ông Việt hỏi, nếu sang hưởng hệ số lương thì ông có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định cụ thể: 

"Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức".

Trường hợp ký hợp đồng lao động áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì xếp lương theo vị trí chức danh việc làm (lái xe) quy định tại Bảng 4 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng phụ cấp công vụ, cụ thể là: 

"Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (kể từ ngày 22/2/2023 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ), người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập".

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Ngô Minh Việt liên hệ với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Lào Cai (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/lao-dong-hop-dong-co-duoc-phu-cap-cong-vu-102230831143052132.htm

Ý kiến bạn đọc (0)