Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Luật chứng khoán phải được sửa đổi để xác định rõ các đối tượng sửa đổi trong Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư. Luật Chứng khoán sửa đổi nên hợp pháp hóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam để tạo sự ổn định và niềm tin cho các nhà đầu tư. Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm của các công ty đại chúng đến các quy định về quản trị doanh nghiệp.

Thứ sáu, 07-06-2017 | 11:19:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Luật chứng khoán phải được sửa đổi để xác định rõ các đối tượng sửa đổi trong Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư. Luật Chứng khoán sửa đổi nên hợp pháp hóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam để tạo sự ổn định và niềm tin cho các nhà đầu tư. Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm của các công ty đại chúng đến các quy định về quản trị doanh nghiệp.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VFB (Nhóm công tác thị trường vốn)

Công văn: 0874/PTM-VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Luật chứng khoán phải được sửa đổi để xác định rõ các đối tượng sửa đổi trong Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư. Luật Chứng khoán sửa đổi nên hợp pháp hóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam để tạo sự ổn định và niềm tin cho các nhà đầu tư. Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm của các công ty đại chúng đến các quy định về quản trị doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 6117/BTC-CST, Ngày: 11/05/2017

Nội dung trả lời:

  1. a) Nội dung kiến nghị: Luật Chứng khoán phải được sửa đổi để xác định rõ các đối tượng điều chỉnh của Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư. Luật Chứng khoán nên hợp pháp hóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam để tạo sự ổn định và niềm tin cho các nhà đầu tư.

Trả lời: Hiện nay, để bảo đảm mở cửa thị trường, đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, Bộ Tài chính đang lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) trong đó vấn đề phân định đối tượng điều chỉnh giữa Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư sẽ được nghiên cứu để quy định cụ thể, đảm bảo tính minh bạch trong quy định pháp luật và dễ dàng trong tổ chức thực hiện đồng thời dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) cũng quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam.

  1. b) Nội dung kiến nghị: tăng mức xử phạt đối với quy định về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng.

            Trả lời: Ngày 23/9/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, trong đó tăng mức phạt tiền lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng (Điều 11). Ngày 01/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, theo đó đã làm rõ, bổ sung thêm các hành vi vi phạm về quản trị công ty đại chúng.

Ý kiến bạn đọc (0)