Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Một số quy định trong Nghị định 203/2013/NĐ-CP còn bất cập, chưa phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Chủ nhật, 23-06-2017 | 14:06:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Một số quy định trong Nghị định 203/2013/NĐ-CP còn bất cập, chưa phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Doanh nghiệp không sản xuất nhưng vẫn phải gánh chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cố định hàng năm: Với cách thức nộp tiền trong Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, trong trường  hợp doanh nghiệp không khai thác, không phát sinh doanh thu lợi nhuận nhưng vẫn phải nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm tương ứng với tổng trữ lượng khai thác được cấp là không phù hợp với hoạt động bình thường của doanh nghiệp, doanh thu không có để bù đắp cho chi phí, sẽ đẩy doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ hàng năm, không thanh toán được các khoản nợ và cũng không có nguồn thu để nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: 2287/BTNMT - PC, Ngày: 10/05/2017

Nội dung trả lời:

Theo quy đinh tại Điều 77 Luật khoáng sản năm 2010, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và “Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng khoảng sản, loại khoáng sản, điều kiện /chai thác khoáng sản Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong đó có quy định về phương thức nộp, thời điểm nộp hàng năm và thời điểm hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận đề xuất cùa doanh nghiệp liên quan đến: (1) điều chình thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho phù họp (đổi với trường hợp doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ, doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động - là các trường hợp chưa có doanh thu); (2) đề nghị xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác (quy từ sản lượng khai thác thực tế về trữ lượng khoáng sản chưa khai thác hàng năm) để xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Các kiến nghị này Bộ sẽ rà soát trong quá trình đánh giá 03 năm thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP nêu ừên để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định và sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Ý kiến bạn đọc (0)