Theo Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH15 về Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố gần đây, về công tác giám sát, UBTVQH chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, UBTVQH, Kết luận của Đảng đoàn Quốc hội về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

UBTVQH chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội; quyết định Chương trình giám sát năm 2024 của UBTVQH; chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, UBTVQH; giúp Quốc hội chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6. Tăng cường hoạt động giám sát về các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng…

Cùng với cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, UBTVQH còn cho ý kiến về chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn; tăng cường hoạt động chất vấn và ban hành Nghị quyết về chất vấn tại các phiên họp của UBTVQH; thường xuyên xem xét các kiến nghị giám sát chưa được thực hiện, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy định về thời gian gửi hồ sơ, tài liệu để thẩm tra và trình UBTVQH; khắc phục triệt để tình trạng bổ sung dự án Luật, Pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết vào thời điểm sát kỳ họp, phiên họp; xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong chuẩn bị dự án, dự thảo không bảo đảm tiến độ, chất lượng để báo cáo Quốc hội, làm cơ sở đánh giá khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai các hoạt động giám sát, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chương trình giám sát của Quốc hội và UBTVQH, trước mắt là cho năm 2024; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của UBTVQH theo hướng chủ động, thống nhất, tránh trùng lặp, phù hợp với từng chuyên đề giám sát, từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.../.

Để đạt được những mục tiêu trên, nhiều biện pháp được đưa ra. Theo đó, trong năm nay, UBTVQH chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, “từ sớm, từ xa” với cơ quan soạn thảo, các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị các dự án Luật, Pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết.