Thích ứng linh hoạt để phục hồi và phát triển nông nghiệp
Thích ứng linh hoạt để phục hồi và phát triển nông nghiệp. Ảnh: Phúc Nguyên

Để kịp thời triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Theo đó, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo 3 trục sản phẩm chủ lực gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Về các chỉ tiêu chính, Bộ NN&PTNT xác định phấn đấu thực hiện cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt khoảng 2,8 - 3%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%, có trên 240 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng trên 42%, nâng cao chất lượng rừng; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 91,5%; có trên 77% xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT bổ sung một số nhóm chỉ tiêu riêng như: Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 50 tỷ USD; tổng số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại khá, tốt/tổng số hợp tác xã nông nghiệp cả nước 13.650/21.000 hợp tác xã; số lượng sản phẩm đạt chuẩn thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP là 6.500 sản phẩm.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, Bộ NN&PTNT sẽ tập trung thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển ngành nông nghiệp.../.