Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nghị định 73 đặt ra khuôn khổ tương lai cho đầu tư nước ngoài vào giáo dục tại Việt Nam. Chất lượng giáo dục ở Việt Nam là một vấn đề và điều này có thể được cải thiện, một phần bằng cách thu hút các tổ chức nước ngoài được biết đến với việc cung cấp giáo dục chất lượng.

Thứ bẩy, 26-06-2017 | 14:55:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Nghị định 73 đặt ra khuôn khổ tương lai cho đầu tư nước ngoài vào giáo dục tại Việt Nam. Chất lượng giáo dục ở Việt Nam là một vấn đề và điều này có thể được cải thiện, một phần bằng cách thu hút các tổ chức nước ngoài được biết đến với việc cung cấp giáo dục chất lượng.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VFB (Nhóm công tác nguồn lực)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Nghị định 73 đặt ra khuôn khổ tương lai cho đầu tư nước ngoài vào giáo dục tại Việt Nam. Chất lượng giáo dục ở Việt Nam là một vấn đề và điều này có thể được cải thiện, một phần bằng cách thu hút các tổ chức nước ngoài được biết đến với việc cung cấp giáo dục chất lượng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn: 1941/BGDĐT - KHTC, Ngày: 09/05/2017

Nội dung trả lời:

  • Chủ trương sửa đổi NĐ số 73 là nhằm thu hút và tạo điều kiện tối đa cho đầu tư nước ngoài có chất lượng vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
  • Một số điểm mới về thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 73 đang được xây dựng là:

+ Hồ sơ, quy trình thủ tục xin phép thành lập được cụ thể và đơn giản hóa; quy trình thành lập được quy định tùy theo loại hình cho phù hợp, thí dụ thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn chỉ quy định 2 bước là cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp quyết định cho phép thành lập.

+ Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định tỉ lệ học sinh Việt Nam theo học chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài.

+ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được dạy chương trình giáo dục của Việt Nam.

+ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đưọ’c thuê cơ sờ vật chât.

+ Nhà đầu tư nưác ngoài-được phép góp vốn, mua cổ phần cơ sờ giáo, dục V đã được thành lập.

+ Điều kiện về bằng cấp của giảng viên được quy định cho phu hợp hơn, thi dụ yêu cầu bằng tiến sỹ đối với giảng viên các ngành đào tạo đặc thù (thời trang, mỹ thuật, ẩm thực ..) hoặc giáo viên người bản ngữ dạy kỹ năng ngoại ngữ.

Ý kiến bạn đọc (0)