Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thứ hai, 14-12-2015 | 14:32:00 PM GMT+7 Bản in
Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn Công ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về nghĩa vụ thuế khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho chủ đầu tư.

Điều kiện được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Điều 11 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;

3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư”.

Theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính: "Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp".

Các khoản thu nhập chịu thuế

Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015), hướng dẫn nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

... c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ".

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Công ty có phát sinh lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước thì Công ty được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để trả cho nhà đầu tư vốn.

Trường hợp nhà đầu tư vốn là công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để trả cho nhà đầu tư, không thuộc đối tượng khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thanh Thủy (diễn đàn cạnh tranh QG online)
Ý kiến bạn đọc (0)