Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nguyên tắc xác định giá dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Thứ tư, 12-01-2022 | 10:43:00 AM GMT+7 Bản in
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng.
Giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được xác định đảm bảo bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ...

Thông tư này hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; dịch vụ sự nghiệp công vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng, bao gồm cả đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải; dịch vụ sự nghiệp công khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng, bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu; dịch vụ sự nghiệp công nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc xác định giá. Theo đó, giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải được xác định đảm bảo bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ, có lợi nhuận phù hợp để hoàn thành một đơn vị khối lượng dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế-kỹ thuật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành và các quy định khác có liên quan; không bao gồm những khoản chi phí để phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác ngoài dịch vụ sự nghiệp công.

Không tính vào giá các khoản chi phí đã được ngân sách Nhà nước đảm bảo; không tính các chi phí đã xác định trong sản phẩm dịch vụ khác.

Đối với chi phí chung và chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm mà không thể tách riêng ra thì cần được tập hợp và phân bổ theo tiêu thức thích hợp, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan cho từng sản phẩm.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ giá dịch vụ sự nghiệp công khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng thực hiện theo hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; trong đó mức hao phí vật liệu, lao động, máy thi công trực tiếp áp dụng theo định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2022 và áp dụng từ năm tài chính 2022.

Theo Minh Hiển (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Nguyen-tac-xac-dinh-gia-dich-vu-bao-dam-an-toan-hang-hai/458494.vgp

 

Ý kiến bạn đọc (0)