Nhung noi dung chinh cua ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XV hinh anh 1