Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

NLĐ đã được huấn luyện đào tạo ATVVSLĐ thông qua công việc hàng ngày vì vậy việc huấn luyện này nên để doanh nghiệp tự chủ trong trường hợp này. Về việc tham gia huấn luyện định kỳ về vệ sinh an toàn lao động, tiêu chuẩn và nội dung cho việc tập huấn từ lần thứ 2 trở đi thường phức tạp và khó áp dụng. Cần mở rộng phạm vi tổ chức đào tạo do công ty thực hiện."

Thứ ba, 24-11-2017 | 11:36:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: NLĐ đã được huấn luyện đào tạo ATVVSLĐ thông qua công việc hàng ngày vì vậy việc huấn luyện này nên để doanh nghiệp tự chủ trong trường hợp này. Về việc tham gia huấn luyện định kỳ về vệ sinh an toàn lao động, tiêu chuẩn và nội dung cho việc tập huấn từ lần thứ 2 trở đi thường phức tạp và khó áp dụng. Cần mở rộng phạm vi tổ chức đào tạo do công ty thực hiện."

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Điều 21, Nghị định 44/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định: Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ & huấn luyện định kỳ quy định quá phức tạp và khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

Doanh nghiệp có thể tự tổ chức huấn luyện, huấn luyện định kỳ nếu đủ điều kiện theo quy đinh tại Điều 26 Nghi định số 44/NĐ-CP.

  • Mục đích của việc huấn luyện định kỳ là để cập nhật, bồi dưỡng kiến thức mới vê ATVSLĐ và việc huấn luyện định kỳ được quy định tại Điêu 21 Nghị định sô 44/NĐ-CP trong đó có quy định về thời gian huấn luyện bằng 50% so với thời gian huấn luyện lần đầu và nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 và điểm c khoản 3 Điều 73 Luật ATVSLĐ.
Ý kiến bạn đọc (0)