Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp quy mô nhỏ tại các khu vực, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập nghiệp và phát triển sản xuất – kinh doanh ngay tại địa phương, tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa; UBND TP Hà nội

4976/UBND - THKH; 2378/UBND - KT

10/05/2017

Đã phản hồi
Về quyết định đơn phương thu hồi trước thời hạn đất giao theo hợp đồng thỏa thuận đầu tư, khai thác và chuyển giao của Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu SIAAI (515 B6, chung cư Xi măng Hữu nghị, phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ)

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thái Nguyên; Bộ tài nguyên và Môi trường

1778/UBND - CNN; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Các Sở, ngành, đơn vị, chưa thực sự coi trọng vai trò cũng như vị trí của Hiệp hội trong nền kinh tế, việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội còn mang tính chất qua loa, phiến diện. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kịên để hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật DN Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, vận động doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Phát triển nông nghiệp. Cân bằng việc làm ở khu vực nông thôn JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hiệp hội mía đường Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Ban hành kịp thời văn bản pháp quy hướng dẫn cho doanh nghiệp ngành cao su quản lý gỗ cao su bền vững theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc hợp pháp của gỗ cao su nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ từ các vườn cao su thanh lý và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Tạo điều kiện và tích cực phối hợp để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đối với nguyên liệu mủ cao su đầu vào nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị cho cao su Việt Nam. Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với an toàn thực phẩm JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày