Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hỗ trợ người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài

10:16 15/08/2022

Ngân sách nhà nước hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

10:17 12/08/2022

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Đơn giản hóa thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

10:05 08/08/2022

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

14:31 05/08/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền tiên tiến, hiện đại

14:29 05/08/2022

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Từng bước xóa bỏ xu hướng "hành chính hóa" hoạt động của hội

14:26 05/08/2022

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Quy định mới về nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

10:53 04/08/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

10:51 04/08/2022

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 173/2020/TT-BQP quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Tăng mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

10:48 04/08/2022

Từ 1/9/2022, mức chi soạn thảo dự án Luật ban hành mới hoặc thay thế được tăng từ mức 12 triệu đồng/dự thảo văn bản lên mức 18 triệu đồng/dự thảo văn bản.

Sửa đổi Nghị định 153: Siết lại hợp lý giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

10:46 04/08/2022

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Bộ Tài chính sẽ khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi quy định tại Nghị định theo hướng siết chặt một cách hợp lý.

Sửa đổi Luật Thủ đô để tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

11:20 29/07/2022

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Dự thảo luật giá (sửa đổi): Chính phủ quy định chi tiết danh mục hàng định giá để linh hoạt thực hiện

09:26 28/07/2022

Theo dự thảo Luật Giá (sửa đổi), việc quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ được định giá sẽ giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết danh mục trên cơ sở các nguyên tắc được quy định chặt chẽ tại Luật, nhằm tăng cường sự linh hoạt trong thực tiễn triển khai.