Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phát triển nông nghiệp. Cân bằng việc làm ở khu vực nông thôn

Chủ nhật, 23-06-2017 | 15:20:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Phát triển nông nghiệp. Cân bằng việc làm ở khu vực nông thôn

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Phát triển nông nghiệp. Cân bằng việc làm ở khu vực nông thôn

Để giảm thiểu số lao động mất việc do sự có mặt của công nghệ cao trong nông nghiệp và nhằm phát triển sự thịnh vượng của cộng đồng; đẩy mạnh công nghiệp hóa cùng với việc giới thiệu công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để tạo công ăn việc làm.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Công văn: 3942/BNN - QLDN, Ngày: 15/05/2017

Nội dung trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định sô 1956/QĐ-TTG ngày 27/10/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đên năm 2020”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 sửa đổi một số điều của Quyết đinh số 971/QĐ-TTg. Giai đoạn 2010-2015 đã đào tạo được gần 1,2 triệu lao động nông thôn học nghề nông nghiệp và giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì và tổ chức chỉ đạo thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 đạt cho 1,4 triệu lao động nông thôn.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5840/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/12/2016 phê duyệt Ke hoạch sđào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tập trung đào tạo nghề nông nghiệp cho các đối tượng lao động làm ữong các doan nghiệp, hợp tác xã và trang trại nhằm cung cấp nguồn nhân lực đã qua đầo tạo cho doanh nghiệp. Đào tạo nghê chp lao động tham gia sản xuất hàng hóa sản phẩm chủ lực, các vùng sản xuất hàng hóa lớn, có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ, sản xuất công nghệ cao, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó các lao động có nhu cầu học nghề nông nghiệp, đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí học nghề. Ngoài ra, Bộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp tham gia đào tạo nghề cho nông dân.

Việc triển nông nghiệp công nghệ cao là chủ trương đúng đắn của 1 Chính phủ Việt Nam. Để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Chính phủ Yiêt Nam đã ban hành và chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan ban hành những cơ chế chính sách, cụ thể: Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 đã giao cho các Bộ, ngành đề xuất chính sách đồng bộ thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bộ Nông nghiệp - PTNT1 đã ban hành Quyết định sô 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 1 nghiêp sach, danh muc công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước Việt anm ban hành Quyêt định sô 813/QĐ- NHNN về chương trình chovay và khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30 của Chính phủ.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm sự lệ thuộc vào thòi tiết và khí hậu do đó quy mô sản xuất được mở rộng; tạo ra một lượng sản phẩm lớn, năng suất cao, chất lượng tốt, xây dựng được các chuỗi giá trị sản xuất và đặ biệt là thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng ảnh hưởng I đến sự cân bằng việc làm ở khu vực nông thoondo trình độ của lao động ở khu vực này chưa đáp ứng và làm chủ được công nghệ. Do đó, Chính phủ Việt nam đã có những động thái tích cực ừong việc đào tạo, nâng cao năng lực, chất lượng cho lao động nông thôn thông qua Đe án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 va Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 sửa đổi bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg) nhằm đảm bảo cho lao động nông thôn thích ứng, tham gia vào các chương trình nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương. Đòng thời, đào tạo nghê đê lao động nong thon có thể chuyển đổi sang làm ở các khu công nghiệp hoặc dịch vu

 

Ý kiến bạn đọc (0)