Gửi email bài viết: Cho phép và khuyến khích khu vực tư nhân. Sự không nhất quán trong việc giải thích quy định, sự bất thường trong thực thi pháp luật và những luật lệ không rõ ràng vẫn là những thách thức đáng kể với các thành viên của chúng tôi.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *