Gửi email bài viết: về việc thi hành phán quyết trọng tài, theo quy định tại Điều 67 Luật trọng tài thương mại năm 2010 thì “phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *