Gửi email bài viết: xét xét cho giảm tỷ lệ đóng BHXH 4% (trở về mức đóng BHXH năm 2010 là DN đóng 16% + người lao động đóng 6%) ngay từ Quý 1/2018

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *