Gửi email bài viết: Hợp đồng là bình đẳng, nhưng Pháp luật qui định trách nhiệm người sử dụng LĐ quá nặng, trong khi trách nhiệm NLĐ hầu như không có:

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *