Gửi email bài viết: Mời tham dự buổi giới thiệu về mô-đun đấu thầu trực tuyến cho các gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa theo hình thức NCB trong các dự án do ADB/WB tài trợ qua webex ngày 26/3/2019

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *