Gửi email bài viết: Mời tham dự Khóa đào tạo: “Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định về hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp” ngày 23-24/12/2019 tại Hà Nội

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *