Gửi email bài viết: Được cấp chứng chỉ năng lực sau thời điểm chấm thầu có hợp lệ?

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *