Gửi email bài viết: Đề nghị có các chính sách miễn, giảm các khoản phải nộp thuộc chức năng của Chính phủ như miễn đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, phí công đoàn, tiền thuê đất…

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *