Gửi email bài viết: Đề nghị tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *