Gửi email bài viết: Đề nghị QH xem xét thông qua dự thảo Luật Đầu tư theo thủ tục rút gọn trong kỳ họp tháng 5-6/2020. Trong đó, quy định “Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (chủ đầu tư) không thông qua đấu giá, đấu thần trong các trường hợp sau: a) Nhà đầu tư (Chủ đầu tư) có quyền sử dụng dất do nhận chuyển sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi để đấu gía quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai” (khoản 3.a dự thảo Luật đầu tư). Đồng thời, trong dự thảo Luật Đầu tư, sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở, thay thế từ “đất ở” bằng từ “đất” hoặc cụm từ “đất ở và các loại đất khác”.Cụ thể như sau: “4. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc “đất ở và các loại đất khác”) theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *