Gửi email bài viết: Doanh nghiệp Hà Nội kiến nghị xin dừng tăng giá thuê đất và giãn thời gian nộp theo biểu giá thuê đất mới của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *