Gửi email bài viết: Thay thế khoảng 60 đầu máy, gần 1.000 toa xe hàng, 500 toa xe khách từ 31.12.2022: Sẽ gây khó khăn cho ngành đường sắt

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *