Gửi email bài viết: Luật mới, ký mấy hợp đồng xác định thời hạn thì được ký vô thời hạn?

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *