Gửi email bài viết: Thời gian thực hiện gói thầu phải khớp với đề xuất kỹ thuật

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *