Gửi email bài viết: Không lập giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản có trái luật?

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *