Gửi email bài viết: Đề nghị Nhà nước nghiên cứu giảm tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm như mức trước năm 2010, tức là NSDLĐ đóng 15% BHXH, 3% BHYT và 1% BHTN và NLĐ đóng 5% BHXH, 1% BHYT và 1% BHTN.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *