Gửi email bài viết: Kiến nghị xem xét hỗ trợ các khoản nợ của doanh nghiệp liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để bù đắp cho các thiệt hại của doanh nghiệp.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *