Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tạo điều kiện và tích cực phối hợp để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đối với nguyên liệu mủ cao su đầu vào nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị cho cao su Việt Nam.

Thứ hai, 23-06-2017 | 15:36:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Tạo điều kiện và tích cực phối hợp để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đối với nguyên liệu mủ cao su đầu vào nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị cho cao su Việt Nam.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Cao su Việt Nam

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Tạo điều kiện và tích cực phối hợp để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đối với nguyên liệu mủ cao su đầu vào nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị cho cao su Việt Nam.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Công văn: 3942/BNN - QLDN, Ngày: 15/05/2017

Nội dung trả lời:

Đến hết năm 2014 đã chuyển đổi, xây dựng mới và ban hành được 78 TCVN về cao su và sản phẩm cao su theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quỵ chuẩn kỹ thuật. Nhìn chung, hệ thống tiêu chuẩn về cao su đã khá đây đủ và đồng bộ Trong đó "TCVN 3769:2004 Cao su thiên nhiên SVR - Quy định kỹ thuật" hiện vẫn đang được áp dụng. Hiện nay Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghê đang soát xét, sửa đổi và bổ sung tiêu chuẩn nêu trên để hài hòa và phù hợp với các quy định quốc tế ữên cơ sở các quy định kỹ thuật không thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế ISO 2000:2014.

Ý kiến bạn đọc (0)