Theo Quyết định, Ban triển khai dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số gồm 326 thành viên, trong đó có ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm Trưởng ban.

4 Phó Trưởng ban gồm: ông Lê Đức Thành - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (kiêm Trưởng nhóm công nghệ thông tin); ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (kiêm Trưởng nhóm nghiệp vụ); ông Đàm Viết Nghị - Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị (kiêm Trưởng nhóm tài chính hậu cần); ông Hoàng Trung Hải Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan (kiêm Trưởng nhóm giám sát).

Ban triển khai chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số (bao gồm cả xây dựng chủ trương đầu tư); tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng các dự án công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số cho đến khi các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt… 

Theo Hồng Vân (Thời báo Tài chính)

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thanh-lap-ban-trien-khai-du-an-xay-dung-he-thong-cong-nghe-thong-tin-thuc-hien-hai-quan-so-150769.html