Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thời gian đào tạo nên căn cứ theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp --> dối với DN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ --> nên cho phép DN chủ động trong việc quyết định thời gian đào tạo và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Thời gian huấn luyện bắt buộc về an toàn vệ sinh lao động quá dài. Nên phân loại định nghĩa theo loại ngành nghề"

Thứ ba, 24-11-2017 | 11:33:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Thời gian đào tạo nên căn cứ theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp --> dối với DN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ --> nên cho phép DN chủ động trong việc quyết định thời gian đào tạo và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Thời gian huấn luyện bắt buộc về an toàn vệ sinh lao động quá dài. Nên phân loại định nghĩa theo loại ngành nghề"

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Điều 19 Nghị định 44/2016 hướng dẫn một số quy định của Luật ATVSLĐ về huấn luyện ATVSLĐ quy định thời gian huấn luyện lần đầu, định kỳ:

  1. Nhóm 1, nhóm 4:≥ 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
  2. Nhóm 2: ≥ 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
  3. Nhóm 3: ≥ là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
  4. Nhóm 5: ≥ 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ≥40 giờ, nội dung huấn luyện cấp GCN ATVSLĐ ≥16 giờ.
  5. Nhóm 6: ≥ 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về ATVSLĐ.

Như vậy, thời gian đào tạo đối với nhóm 1, 2 giữ nguyên so với TT 27 và quy định thêm về thời gian đào tạo nhóm 3, 5 và nhóm 6, tuy nhiên thời lượng đào tạo vẫn quá dài gây khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc của học viên.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

về thời gian huấn luyện đã được so sánh, đối chiếu với các nước trong khu vực, thế giới và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh ở Việt nam. Nhìn chung thời gian chúng ta đang áp dụng chỉ bằng 1/4 đến 1/2 thời gian huấn luyện của các nước trong khu vực và thế giới.

Ý kiến bạn đọc (0)