Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ hai, 04-09-2023 | 12:14:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Nguyễn Đức Thiện (Vĩnh Phúc) hỏi, UBND cấp huyện có thể ủy quyền cho cấp xã thực hiện việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá đất được không?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Đức Thiện (Vĩnh Phúc), hiện nay việc tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư được UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Tuy nhiên, khi thực hiện thanh toán kinh phí cho đơn vị tổ chức đấu giá có khó khăn, vướng mắc.

Ông Thiện hỏi, chủ đầu tư là UBND các xã, thị trấn nhưng lại do UBND huyện đứng ra ký kết hợp đồng với đơn vị tổ chức đấu giá, khi thanh toán kinh phí tổ chức đấu giá lại do UBND cấp xã thanh toán thì có đúng quy định không?

Nếu theo quy định đơn vị nào ký hợp đồng thì đơn vị đó có trách nhiệm thanh toán. Khi đó UBND cấp huyện đứng ra thanh toán thì không thể lấy từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất cấp huyện được hưởng theo tỷ lệ để chi (quy định nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất dùng để chi đầu tư phát triển).

Ông Thiện hỏi, UBND cấp huyện có thể ủy quyền cho cấp xã thực hiện việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá đất được không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, theo đó đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/trinh-tu-thu-tuc-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-102230829113327703.htm

Ý kiến bạn đọc (0)