Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 45 ngày.

Thứ ba, 31-01-2018 | 17:24:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 45 ngày.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo Quy định: Khoản 2, điều 47, Bộ Luật Lao động năm 2012: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Trong thực tế các DN CBTS có chu kỳ trả lương sản phẩn thường từ 10-15 hàng tháng. Trường hợp công nhân nghỉ việc vào ngày 1-10 trong tháng thì kể cả trường hợp đặc biệt kéo dài 30 ngày cũng bị lỗi trong thời gian nghỉ từ ngày 7 đến ngày 30 chưa thể tính được năng suất thực tế của người nghỉ đó mà trả lương.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)